14 Comments

  1. Beautiful, beautiful work as always. Would be interesting to see you take on Atomic Age designs again too~ Maybe one based off the old Hubley Atomic Disintegrator toys?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *